Информация за граждани

От контейнерите до рециклирането

Контейнери и транспорт
След разделното изхвърляне, събраните от контейнерите опаковки се извозват до сепариращи инсталации.
Сепариране и изчистване

В тези инсталации опаковките се поставят на конвейер, за да бъдат разделени и сортирани по видове материали.

Предприятия за преработка
Вече сортираните и балирани опаковки се транспортират до предприятия за преработка, където се рециклират.
Да запазим България чиста за нашите деца

Отпадъците като ценна суровина

Знаете ли, че отпадъците могат да спестят ценни суровини и ресурси? Кръговата икономика е модел на производство и потребление, ограничаващ до минимум отпадъка. Голяма част от отпадъците са ценна суровина и могат да бъдат върнати обратно в производствения процес или пък да им се намери друго приложение.

С грижа за природата

Събирай разделно!