Информация за подизпълнители

Да запазим България чиста за нашите деца

Какво е Екобулпак България

Екобулпак България АД е 100% частно акционерно дружество, което не разпределя печалба. Дружеството работи в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за управление на отпадъците и нормите на действащото законодателство в Република България. Управлява се от Съвет на Директорите.

Ние, в Екобулпак България, осъществяваме дейността си, като спазваме принципа за равнопоставеност на лицата, които желаят да изпълняват задълженията си за разделно събиране и третиране на отпадъците си от опаковки чрез колективна система по смисъла на Закона за управление на отпадъците.

Учредителните документи и цялостната ни търговска политика не предвиждат ограничителни разпоредби, препятстващи свободното участие на фирмите като членове на организацията по оползотворяване. Екобулпак България сключва договори със своите членове, които съдържат еднакви условия, независимо от техните пазарни позиции.

ЧИСТА ПРИРОДА