Лични данни

Информация относно обработването на лични данни

1. Администратор на личните данни:

Дружествата от Групата на Екобулпак са администратори на лични данни по смисъла на Закона за личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета (Регламента). Групата включва следните дружества:

1.1. Екобулпак АД
Адрес: гр. София 1680, кв. Борово, ул. Дечко Йорданов 64
Тел.: +359 2 434 1610
Ел. поща: ecobulpack@ecobulpack.com

1.2. Екобулпак България АД
Адрес: гр. София 1680, кв. Борово, ул. Дечко Йорданов 64
Тел.: +359 2 434 1610
Ел. поща: office@ecobulpack.bg

1.3. Екобулсорт ЕАД
Адрес: гр. София, кв. Филиповци, ул. Банско шосе 13
Тел.: +359 2 434 1712
Ел. поща: office@ecobulsort.com

1.4. Екобулхарт ЕООД
Адрес: с. Главиница, община Пазарджик
Тел.: +359 34 44 3896

1.5. Екосортинг ЕООД
Адрес: гр. София, кв. Борово, ул. Дечко Йорданов 64
Тел.: +359 2 434 1610

1.6. Екокомерс ЕООД
Адрес: гр. Търговище, Промишлена зона
Тел.: +359 60 16 3637

1.7. Сорт Комерс ЕООД
Адрес: с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа, обл. Ямбол
Тел.: +359 46 91 0890

2. Определение за лични данни:

Това е всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано въз основа на тази информация, пряко или непряко, чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или един или повече признаци относно физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това лице.

3. Физически лица, чиито лични данни подлежат на обработка:

Събират се и се обработват лични данни на физически лица, които са законни представители на контрагента /в т. ч.представители на търговски дружества, на общини /кметове/, на държавната и местна администрация, както и на други организации, с които дружеството влиза в договорни отношения/, упълномощени представители, извън кръга на законните представители, както и лица за контакт, изрично посочени от страна на партньора.

4. Категории лични данни, подлежащи на обработка:

Дружеството събира минималните количество и видове лични данни, необходими за сключването и изпълнението на договорите, като три имена, ЕГН, адрес, телефон, длъжност.

5. Цел на обработването на личните данни:

Личните данни на субектите се събират и обработват за целите на сключването и изпълнението на договорите между двете страни, както и за упражняването на правата и изпълнението на задълженията на администраторите, произтичащи от и неразривно свързани със сключените договори.

6. Правните основания за обработването на личните данни:

Личните данни на субектите се обработват с оглед на:

  • Установяването и изпълнението на договорни правоотношения между двете страни. За тази цел администраторите следва да съберат данни, които идентифицират лицата, както и такива, които удостоверяват тяхната представителна власт и заеманата от тях позиция в рамките на конкретното предприятие/организация.
  • Изпълнението на нормативни задължения на администраторите. Такива задължения съществуват в областта на данъчното, счетоводното и екологичното законодателство.
  • Защитата на легитимни интереси на администраторите. Подобен легитимен интерес би могла да бъде необходимостта от съдебна защита на правата на администраторите, произтичащи от сключения договор.

7. Получатели на личните данни:

Данните от регистъра се предоставят на трети лица с оглед на спазването на законови задължения, прилагани спрямо администраторите. Такива задължения дружеството има в областта на данъчното, счетоводното и екологичното законодателство. Данните се предоставят в изпълнение на съответните законови задължения, свързани с отчетността, както и с евентуални проверки, осъществявани от надзорния орган.

Лични данни на субектите подлежат на разкриване пред трети лица (като например органи на съдебната система) във връзка със защитата на легитимни интереси на администраторите, които не противоречат на интересите на субектите на личните данни.

Не се предоставят лични данни на получатели в трети държави или на международни организации.

8. Срок, в рамките на който се обработват данните:

Личните данни на субектите се съхраняват съобразно изискванията на приложимото данъчно, счетоводно и екологично законодателство за период от 5 години след изтичането на срока на действие на сключения договор.

В случай на наличие на правен спор във връзка със съществуването или изпълнението на договора, данните продължават да се обработват до неговото приключване и удовлетворяването на всички претенции.

Независимо от горните хипотези, личните данни на субектите престават да бъдат обработвани в случай на оттегляне/отказ на/от представителните правомощия на съответните лица.

9. Правата на субектите на лични данни:

  • Право на достъп до данните  субектите имат право да получат от администраторите информация за и достъп до личните данни, които се обработват и съхраняват;
  • Право на коригиране – субектите имат право да поискат от администраторите коригиране на неточните, както и на допълване на непълните лични данни, свързани с тях;
  • Право на изтриване  субектите имат право да изискат изтриване на личните данни, обработвани от администраторите, в случай, че тези данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или се обработват за цели, несъвместими с първоначалните;
  • Право на ограничаване на обработването – субектите на данни могат да изискат от администраторите ограничаване на обработването на данните им;
  • Право на преносимост на данните – субектите на данни имат право, ако обработването се осъществява по автоматизиран начин, да получат от администраторите своите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърлят данните на друг администратор.
  • Право на възражение  субектите на данни имат право да възразят пред администраторите срещу обработването на техните данни, доколкото тези данни се обработват въз основа на легитимен интерес на администраторите и администраторите не могат да докажат, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субектите на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни интереси;
  • Право на жалба до надзорен орган  субектите на данни имат право да подадат жалба срещу администратора пред Комисията за защита на личните данни с оглед на защитата на предоставените за обработване лични данни.

10. Предоставянето на личните данни като условие за сключването и изпълнението на договор:

Доколкото дружеството използва личните данни на субектите, за да вземе решение за встъпване в договорно правоотношение, за изпълнение на задълженията и упражняване на правата по него, както и с оглед на изпълнението на законово регламентирани задължения на дружеството в областта на данъчното, счетоводното и екологичното законодателство, то предоставянето на данните е необходимо условие за сключването и съществуването на договорите с партньорите.